Pravidlá ochrany osobných údajov

V spoločnosti RNDr. Ján Balog - ProFuturo si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov svojich klientov, preto jej venujeme náležitú pozornosť, aby Vaše osobné údaje boli u nás v bezpečí. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na nami poskytované služby a obsahujú informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov našich zákazníkov.

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 

Prevádzkovateľ osobných údajov

RNDr. Ján Balog – ProFuturo
Floriánska 7, 040 01 Košice
IČO: 47 502 568
DIČ: 1083063652
IČDPH: SK1083063652


Organizácia je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice
číslo živnostenského registra 820-76186
 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame

Zhromažďujeme a spracúvame iba tie osobné údaje, ktoré od Vás získame:

  • prostredníctvom prihlasovacích formulárov na naše vzdelávacie aktivity. Údaje, ktoré takýmto spôsobom získame sú: Meno, Priezvisko, E-mailova adresa, Kontaktné telefonické čislo /v prípade právnickej osoby aj Názov firmy, Adresa, IČO, DIČ, IČDPH/
  • prostredníctvom Vášho súhlasu so zasielaním Newslettra. Údaj, ktorý získame je E-mailova adresa pre zasielanie Newslettra.
     

Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov získaných prostredníctvom prihlasovacích formulárov na vzdelávacie aktivity je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvného vzťahu a na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov, by nebolo možné zmluvu s Vami uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

Spracúvanie e-mailovej adresy, ktorú získame prostredníctvom Vášho súhlasného vyjadrenia so zasielaním Newslettra je sekundárne a slúži jedine k účelu, aby sme Vás mohli informovať o našich plánovaných vzdelávacích aktivitách. Svoje rozhodnutie, ohľadom zasielania newslettra, máte právo kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať prostredníctvom formulára Newsletter, ktorý je umiestnený na webovom portáli našej spoločnosti, resp. mailom na e-mailovu adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .
 

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú pokiaľ dotknutá osoba svoj súhlas neodvolá, ak to osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak.
 

Bezpečnosť Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje sú umiestnené na našom firemnom serveri, ktorý je chránený firewallom antivírusovým programami a ďalšími bezpečnostnými opatreniami.
 

Prístup k Vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje nie sú v žiadnom prípade poskytované tretím stranám. Považujeme ich za know-how našej spoločnosti, sú pre nás vysoko cenené a pristupujeme k nim veľmi citlivo.
 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Vašich práv sa môžete domáhať telefonicky, e-mailom alebo písomne na kontakte, ktorý je uvedený nižšie ako zodpovedná osoba.

  • Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracovávame. /Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame v súvislosti s Vašou osobou/

  • Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné

  • Právo na vymazanie osobných údajov – “právo na zabudnutie”

Po ukončení plnenia zo zmluvného záväzku, máte  právo na vymazanie poskytnutých údajov.

  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov), prípade, že budete mať pochybnosti o tom, ze Vaše práva boli porušené a našou spoločnosťou neriešené.


Kontaktné údaje na zodpovednú osobu

RNDr. Ján Balog-ProFuturo
Floriánska 7, 040 01 Košice
Tel.: +421 908 973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO FIRMY – PRÁVNE PREDPISY – SÚČASNÝ STAV A ZMENY zostáva Registrácia

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

Pripravované semináre

23.04.2024
DPH PRI NADOBUDNUTÍ, DODANÍ A PREDAJI TOVARU V RÁMCI EÚ OD ROKU 2024 /ONLINE/

24.04.2024
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO FIRMY – PRÁVNE PREDPISY – SÚČASNÝ STAV A ZMENY /KOŠICE/

25.04.2024
EKONOMICKÉ MINIMUM: AKO EFEKTÍVNE OBSTARÁVAŤ MAJETOK VO VEREJNEJ SPRÁVE /ONLINE/

13.05.2024
REŠTRIKTÍVNE OPATRENIA VOČI RUSKU A BIELORUSKU A ICH VPLYV NA MEDZINÁRODNÝ OBCHOD /ONLINE/

28.05.2024
PRACOVNÝ ČAS, NADČASY, PRÍPLATKY, DOVOLENKY, MATERSKÁ A PREKÁŽKY V PRÁCI V ROKU 2024 /ONLINE/

29.05.2024
TROJSTRANNÉ A REŤAZOVÉ OBCHODY V RÁMCI EÚ Z POHĽADU DPH V ROKU 2024 /ONLINE/

 

--.--.----
TIPY A TRIKY PRE EFEKTÍVNU PREZENTÁCIU /KOŠICE, 1-DŇOVÝ SEMINÁR/

--.--.----
TIPY A TRIKY PRE EFEKTÍVNU PREZENTÁCIU (KOŠICE, 2-DŇOVÝ SEMINÁR)  

--.--.----
UMENIE PREDAŤ A ASERTIVITA PRI VYJEDNÁVANÍ /KOŠICE/

--.--.----
EFEKTÍVNE VYUŽITIE ČASU /KOŠICE/

 

 

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov