Aktuálne semináre


Vaše prihlášky na naše semináre sú iba rezervačné a sú úplne
 

 

NEZÁVÄZNÉ
 


Vyjadrujú iba Váš predbežný záujem.

ZÁKLADY OBCHODNÉHO PRÁVA PRE NEPRÁVNIKOV /KOŠICE/

Dátum konania:
21. október 2019

Miesto konania:
Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Čas konania:
9:00 hod. - 15:00 hod. (Registrácia účastníkov od 8:30 hod.)

Lektor:
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Dr. Michal Kočiš v minulosti pôsobil v poprednej medzinárodnej poradenskej spoločnosti (Big4) a tiež v medzinárodných a špecializovaných advokátskych kanceláriách na Slovensku. Téme daňového práva sa intenzívne venuje aj v rámci svojej súkromnej praxe v advokátskej kancelárii KOČIŠ & PARTNERS, pričom je autorom početných odborných článkov a odborných publikácií na tému transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania. Tieto témy tiež prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné závislé osoby.V roku 2018 bol nominovaný Ministerstvom financií SR za Slovenskú republiku ako nezávislý odborník pre oblasť transferového oceňovania na účely uplatňovania Arbitrážnej konvencie EÚ..

Cieľ seminára:

Podať “právne minimum” pre ľudí, ktorí pravidelne vo svojej praxi prichádzajú do kontaktu s obchodnoprávnou problematikou, ale nemajú hlbšie právne vedomosti či vzdelanie. Seminár nie je určený pre advokátov/advokátske kancelárie. Seminár bude venovaný najmä základným obchodnoprávnym inštitútom, pochopeniu ich vzájomného vzťahu a vnútorných súvislostí, no predovšetkým problematike obchodných zmlúv – na čo si dať pozor pri príprave a pripomienkovaní zmlúv s obchodnými partnermi. Dotkneme sa aj dôležitých verejnoprávnych aspektov, najmä otázky povinného zverejňovania zmlúv a problematiky ochrany osobných údajov.

Program seminára:
 

Úvod do obchodného práva
o Základné inštitúty obchodného práva
o Založenie, vznik a fungovanie obchodných spoločností
o Konanie v obchodných spoločnostiach
o Zrušenie a zánik obchodných spoločností. Zmena právnej formy.
o Stručná charakteristika jednotlivých druhov obchodných spoločností

Obchodné záväzkové vzťahy
o Základné druhy obchodných záväzkových vzťahov
o Druhy, typy a formy obchodných zmlúv
o Proces uzatvárania obchodných zmlúv
o Zabezpečovacie inštitúty v obchodnom práve
o Zmluvná pokuta

Obchodné záväzkové vzťahy v kontexte verejno-právnej regulácie
o Daňové aspekty (zrážková daň, transferové oceňovanie a pod.)
o Povinne zverejňované zmluvy
o Register partnerov verejného sektora a konečný užívateľ výhod
o Ochrana osobných údajov

Zodpovednosť za škodu v obchodných vzťahoch a bezdôvodné obohatenie
o Predpoklady nároku na náhradu škody. Objektívna a subjektívna zodpovednosť.
o Skutočná škoda versus ušlý zisk. Abstraktný zisk
o Komparácia škody a bezdôvodného obohatenia

Zánik obchodných zmlúv
o Splnenie záväzku
o Odstúpenie od zmluvy, dôvody odstúpenia. Vrátenie nárokov
o Odstupné a výpoveď
Zodpovednosť za omeškanie dlžníka a omeškanie veriteľa. Premlčanie
o Právne dôsledky omeškania dlžníka a veriteľa v obchodných zmluvách
o Zodpovednosť za škodu v kontexte omeškania dlžníka a veriteľa
o Premlčanie nárokov v zmluvných vzťahoch, pri náhrade škody a bezdôvodnom obohatení

Kúpna zmluva
o Všeobecná charakteristika
o Záruka za akosť a zodpovednosť za vady
o Právne a skutkové vady
o Nebezpečenstvo škody na tovare
o Kontrahovanie kúpnej ceny, spôsoby určenia kúpnej ceny, modifikácia kúpnej ceny

Zmluva o dielo
o Všeobecná charakteristika
o Záruka za akosť a zodpovednosť za vady
o Právne a skutkové vady
o Nebezpečenstvo škody na diele
o Kontrahovanie ceny diela, spôsoby určenia ceny za dielo, modifikácia ceny diela

Diskusia

Účastnícky poplatok:
84,- Eur
s DPH (70,- Eur bez DPH)

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 1910211
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, teplý obed a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a zároveň sa nezúčastnite tejto akcie ( stále je ale možné poslať náhradníka ).

Registrácia:
Registrovať sa môžete elektronicky priamo na našich stránkach alebo si môžete stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

Ukončenie registrácie:
18. október 2019
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov/


Informácie:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár ZÁKLADY OBCHODNÉHO PRÁVA PRE NEPRÁVNIKOV /KOŠICE/ zostáva 2 dní Registrácia

In-house školenia

Anketa

Zúčastnite sa hlasovania o témach budúcich seminárov a my ich pre vás zorganizujeme !

Chcem hlasovať.

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

 • Tab 3

  Čo Vám navyše ponúkame ?

  Grafické spracovanie corporate identity (logotypy, hlavičkové papiere, obálky, vizitky, obaly, plagáty, bannery), výrobu profesionálnych firemných prezentácií v PowerPointe, vývoj webových prezentácií založených na redakčnom systéme Joomla a ich technicku správu.


   
   
   
   
 • Tab 21

   
   
   
   
   
   

Pripravované semináre

21.-22.10.2019
DPH KOMPLEXNE VRÁTANE POVINNOSTÍ VIAŽUCICH SA K FAKTURÁCII (2-DŇOVÉ ŠKOLENIE) /KOŠICE/

21.10.2019
ZÁKLADY OBCHODNÉHO PRÁVA PRE NEPRÁVNIKOV /KOŠICE/

23.10.2019
MEDZINÁRODNÉ ZAMESTNÁVANIE A VYSIELANIE ZAMESTNANCOV DO ZAHRANIČIA /KOŠICE/

04.11.2019
PRIPRAVOVANÉ ZMENY (DPH, DZP) OD 1. 1. 2020 A VYBRANÉ PROBLÉMY V PRAXI /PREŠOV/

06.11.2019
PRIPRAVOVANÉ ZMENY (DPH, DZP) OD 1. 1. 2020 A VYBRANÉ PROBLÉMY V PRAXI /KOŠICE/

11.11.2019
POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH A VYKONÁVACÍCH PREDPISOV A POSLEDNÉ SCHVÁLENÉ ZMENY /KOŠICE/

21.11.2019
REŽIM PRÁCE VODIČOV V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE A AUTOBUSOVEJ NEPRAVIDELNEJ DOPRAVE A NA AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH NAD 50 KM A KONTROLA JEHO DODRŽIAVANIA (AETR) /KOŠICE/

27.11.2019
ZRÁŽKY ZO MZDY, EXEKUČNÉ ZRÁŽKY /KOŠICE/

29.11.2019
PRIPRAVOVANÉ ZMENY (DPH, DZP) OD 1. 1. 2020 A VYBRANÉ PROBLÉMY V PRAXI /POPRAD/

08.12.2019
VODNÝ ZÁKON A NOVELY 2019 /KOŠICE/

12.12.2019
POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2019 A LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2020 /KOŠICE/

13.12.2019
POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2019 A LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2020 /PREŠOV/

16.12.2019
GDPR A ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI /KOŠICE/

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov