Aktuálne semináre


Vaše prihlášky na naše semináre sú iba rezervačné a sú úplne
 

 

NEZÁVÄZNÉ
 


Vyjadrujú iba Váš predbežný záujem.

SPRÁVA DANÍ (DAŇOVÝ PORIADOK) /KOŠICE/

Dátum konania:
27. máj 2019

Miesto konania:
Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Čas konania:
9:00 hod. - 15:00 hod. (Registrácia účastníkov od 8:30 hod.)

Lektor:

Ing. Božena Jurčíková
Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov a Ministerstva financií SR; začínala ako  kontrolór  vybraných daňových subjektov neskôr ako  metodik na dani z príjmov PO a vedúca  tohto oddelenia  na Finančnom riaditeľstve  SR Banská Bystrica, pracovisko  Žilina. Od  roku 2000 -2010  pracovala na  Ministerstve financií SR,  sekcia daňová a colná, odbor priamych daní ( legislatíva zákona o dani z príjmov) a  na odbore správy daní (legislatíva zákona o správe daní). V rokoch 2008-2009   bola v pracovnej skupine na MF SR, ktorá vypracovala  návrhnového zákona o správe daní  - daňového poriadku, ktorým sa  zahájila  reforma daňovej správy v roku 2012.  Toho času pracuje na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty Bratislava  ako daňový špecialista so zameraním na daňový poriadok,  daň z príjmov  právnických osôb a osobitné odvody.

Zameranie seminára:
Seminár je zameraný na  získanie nových poznatkov  zo zákona  č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých  zákonov v z.n.p.  (ďalej len  „daňový poriadok“) na jeho uplatnenie v praxi, osobitne so zameraním  predovšetkým na  výklad ust. súvisiacich s daňovou kontrolou  od  jej začatia až po jej ukončenie. Dôležitou súčasťou seminára je aj  aplikácia vybraných ustanovení  daňového poriadku, ktoré je dôležité ich poznať v súvislosti so správou daní  u podnikateľov.

Pre koho je seminár určený:
Seminár je určený nielen pre podnikateľov, ale aj  pre obce v súvislosti so správou miestnych daní, neziskové organizácie a iné inštitúcie, ktoré prichádzajú pri svojej práci so správou daní.

Program seminára:

●    Význam  procesného zákona, ktorým daňový poriadok je, pri správe daní
●    Vybrané a všeobecné ustanovenia daňového poriadku: predmet a rozsah pôsobnosti daňového poriadku, základné pojmy,  vecná a miestna  príslušnosť,  delegovanie, podania a spôsob podania
●    uplatnenie zásad správy daní aj v konaniach v rámci správy daní,
●    zavedenie inštitútu „index daňovej spoľahlivosti“
●    počítanie a stanovenie lehôt pri správe daní,
●    úprava vytýkaciehokonania v súvislosti s podaním daňového priznania
●    zavedenie nového inštitútu - skrátené vyrubovacie konanie  - vyrubovací rozkaz
●    vyhľadávacia činnosť, záznamová povinnosť
●    Daňová  kontrola – začína výberom daňového subjektu na kontrolu, doručením oznámenia o začatí daňovej kontrolea končí doručením protokolu z kontroly, lehota na vykonanie daňovej kontroly, práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole a miestnom zisťovaní, prerušenia daňovej kontroly, vyrubovacie konania vrátane dokazovania   pripomienok a dôkazov predložených daňovým subjektom na základe výzvy k zisteniam  uvedeným v protokole,  určenie lehoty na vykonanie vyrubovacieho konania, vydanie rozhodnutia vo vyrubovacom
konaní
●    určenie dane podľa pomôcok,
●    uplatnenie  opravných prostriedkov a lehoty na ich uplatnenie
●    uplatnenie predbežného opatrenia,
●    možnosť vyhotovenia čiastkového protokolu pri daňovej kontrole DPH,
●    možnosť  vyhotovenia súhrnného protokolu  pri kontrole  DPH a dane z príjmov
●    zavedenie inštitútu „záväzné stanovisko“ pri dani z príjmov a DPH,  jeho využitie daňovými subjektami
●    spôsob a správnosť doručenia písomností, inštitút zastupovania pred správcom dane, substitučné zastupovanie
●    možnosť uplatnenia odkladu platenia daní,
●    sprísnený  postup pri vylúčení zamestnanca  zo správy daní po podaní námietky  daňovým subjektom na jeho vylúčenie,
●    počítanie lehoty na zánik práva vyrubiť daň,
●    novo zreformovaný   inštitút „daňové tajomstvo“
●    sprísnený postup pri nazeraní do spisu daňového subjektu
●    predĺženie lehoty na podanie odvolanie proti  rozhodnutiam správcu dane
●    rozšírenie súčinnosti  osôb pri poskytovaní informácií na účely správy daní
●    sprísnenie  postupu pri  vrátení daňového preplatku po uplynutí lehoty zániku práva vyrubiť daň
●    rozšírenie zverejňovaných zoznamov daňových subjektov  na účely transparentnosti sprístupnením   vybraných informácií o daňových subjektoch  širokej  verejnosti
●    transpozícia Smerníc Rady (EÚ)v boji proti  daňovým  podvodom  proti legalizácii  dane z príjmov nekalým praktikám  vo veci vyhýbania sa  daňovým povinnostiam:
●    problematika sankčného systému (správne delikty,  sankcie) odpustenie alebo povolenia úľavy zo sankcií (pokuta, úrok z omeškania),
●    daňové exekučné konanie  a  uplatnenie  prechodných ustanovení daňového poriadku.
●    Diskusia a zodpovedania  predložených  otázok  k daňovému poriadku  (možno predložiť aj  skôr,   napr. e-mailom)
●    Záver seminára

Účastnícky poplatok:

72,- Eur s DPH (60,- Eur bez DPH)

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 190527
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, teplý obed a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a zároveň sa nezúčastnite tejto akcie ( stále je ale možné poslať náhradníka ).

Registrácia:
Registrovať sa môžete elektronicky priamo na našich stránkach alebo si môžete stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

Ukončenie registrácie:
25. máj 2019
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov/


Informácie:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár ČASOVÝ MANAGEMENT, ZVLÁDANIE STRESU A SYNDRÓM VYHORENIA /KOŠICE/ zostáva 5 dní Registrácia

In-house školenia

Anketa

Zúčastnite sa hlasovania o témach budúcich seminárov a my ich pre vás zorganizujeme !

Chcem hlasovať.

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

 • Tab 3

  Čo Vám navyše ponúkame ?

  Grafické spracovanie corporate identity (logotypy, hlavičkové papiere, obálky, vizitky, obaly, plagáty, bannery), výrobu profesionálnych firemných prezentácií v PowerPointe, vývoj webových prezentácií založených na redakčnom systéme Joomla a ich technicku správu.


   
   
   
   
 • Tab 21

   
   
   
   
   
   

Pripravované semináre

---

17.04.2019
ZÁKONNÍK PRÁCE 2019 /KOŠICE/

29.04.2019
ČASOVÝ MANAGEMENT, AKO ZVLÁDAŤ STRESOVÉ SITUÁCIE, SYNDRÓM VYHORENIA

20.05.2019
PRAVIDLÁ PÔVODU TOVARU PRE COLNÉ ÚČELY /KOŠICE/

22.05.2019
ZÁKONNÍK PRÁCE 2019 /KOŠICE/

27.05.2019
SPRÁVA DANÍ (DAŇOVÝ PORIADOK)

13.06.2019
AKTUÁLNE OTÁZKY OCHRANY OVZDUŠIA 2019

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov