Aktuálne semináre

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PERSONÁLNEJ,MZDOVEJ A ÚČTOVNEJ AGENDE V ROKU 2023

DÁTUM KONANIA:
21. február 2023

MIESTO KONANIA:
~ online ~
Ak chcete vedieť ako prebieha ONLINE seminár, kliknite >>> SEM

ČAS KONANIA:
9:00 hod. - 15:00 hod.

LEKTOR:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie..

Či už ste začínajúcim, alebo dlhoročným zamestnancom personálnej, mzdovej a účtovnej agendy, na školení vám JUDr. Marcela Macová, PhD., porozpráva, ako si v praxi poradiť s požiadavkami GDPR nariadenia, zákona o ochrane osobných údajov, Zákonníka práce a ďalších osobitných predpisov. Pomocou praktických príkladov si vysvetlíme, ako mať legislatívne správne ošetrené faktúry, zmluvy, dohody so zamestnancami, osobné spisy zamestnancov, webové sídla, systém monitorovania či fotografovania a pod. Vieme, že ide o náročnú problematiku,  preto vám lektorka rada zodpovie akékoľvek otázky. Na záver školenia budeme venovať celú hodinu konkrétnym rozhodnutiam Úradu na ochranu osobných údajov SR týkajúcim sa vzťahu zamestnanec a zamestnávateľ.

Personálne, mzdové a účtovné oddelenia patria medzi najvyťaženejšie a práve tu sa musí klásť dôraz na ochranu osobných údajov. Veľakrát sú to práve tieto oddelenia, ktoré majú na starosti dohľad nad ochranou osobných údajov. Sú povinné tiež dodržiavať kontrolu plnenia vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva. Ochrana osobných údajov sa navyše stále mení. Sledovať musíme nielen predpisy a usmernenia týkajúce sa osobných údajov, ale aj osobitné predpisy, ako je Zákonník práce, zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákon o elektronických komunikáciách, usmernenie EDPB ku kamerám a podobne. Aj z toho dôvodu sme pre vás pripravili toto praktické školenie, kde vám poradíme, ako sa v praxi vyrovnať s požiadavkami GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a iných predpisov.

Na seminári sa dozviete:
-    Ako má vyzerať súhlas a ako ho získať.
-    Čo môže obsahovať osobný spis zamestnanca.
-    Ako má vyzerať pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti.
-    Čo dby mala obsahovať každá zmluva (aj s právnickými osobami).
-    Čo by mal mať každý prevádzkovateľ na svojom webovom sídle.
-    Ako legálne vykonávať monitorovanie a fotografovanie zamestnancov na pracovisku a akú dokumentáciu ste povinní mať vypracovanú..

PROGRAM:

- Viete, čo konkrétne GDPR znamená pre personalistov?
- Viete, čo všetko môžete mať v osobnom spise?
- O čom musíte informovať zamestnanca podľa GDPR?
- Aké osobné údaje musí personalista rozčleniť a vylúčiť zo spracovania?
- Ako má vyzerať pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti z pohľadu nariadenia a nového zákona o ochrane osobných údajov?
- Dodržiavate zásady spracúvania osobných údajov, napríklad pri kopírovaní úradných dokladov?
- Viete, kedy využiť oprávnený záujem? Ako urobiť porovnávací test? Poskytneme vám jeho vzor.
- Je potrebný súhlas uchádzača o zamestnanie a podobne?
- Čo všetko je potrebné zabezpečiť, aby váš zamestnanec mohol vykonávať prácu z domu?
- Aký je plán kontrol na rok 2023?
- Za čo boli doposiaľ firmy najčastejšie sankcionované?
- Ktoré ďalšie praktické informácie budeme rozoberať:
   •    usmernenie EDPB ku kamerám – odporúča označenie priestorov „piktogramom“, lehotu uchovávania záznamov,
   •    ktoré priestory sa smú monitorovať,
   •    čo si predstaviť pod pojmom „oprávnený záujem“ a ako ho obhajovať,
   •    stanovisko úradu k meraniu teploty na pracovisku.
- Kedy a na čo je potrebný súhlas na spracovanie osobných údajov a aké sú jeho náležitosti? Je možné použiť súhlas v personálnej agende podľa GDPR?
- Identifikácia informačných systémov/účelov, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje o zamestnancoch, napr. na účely pracovnoprávnej agendy, BOZP, dochádzka, fotografie, dočasne pridelení zamestnanci, monitorovanie zamestnancov, účtovná agenda, obchodná komunikácia a i.
- Spracúvanie životopisov uchádzačov o zamestnanie, spracúvanie osobných údajov o uchádzačoch o zamestnanie (predzmluvné vzťahy), uchovávanie životopisov neúspešných uchádzačov o zamestnanie, kedy je možné spracovávať osobné údaje uchádzačov bez súhlasu a kedy so súhlasom?
- Súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (kedy je zamestnávateľ oprávnený spracovávať osobné údaje so súhlasom zamestnanca).
- Používanie fotografií zamestnancov (internet/intranet, identifikačné karty zamestnancov), je potrebný súhlas?
- Zverejňovanie osobných údajov o zamestnancoch.
- Kedy sa osobné údaje môžu o zamestnancovi zverejňovať bez súhlasu a kedy je súhlas potrebný?
- Evidovanie dochádzky prostredníctvom elektronických zariadení, napr. biometria, čipy, podmienky použitia biometrických údajov na prístupové systémy a dochádzku.
- Spracúvate osobné údaje dočasne pridelených zamestnancov? Postupujete správne?
- Profilovanie zamestnancov – podmienky profilovania zamestnancov a automatizovaného individuálneho rozhodovania, spracúvanie informácií o záľubách, mimopracovných aktivitách, firemná kultúra, poskytovanie benefitov.
- Máte takéto spracovávanie osobných údajov správne ošetrené?
- Zavedenie kontrolného mechanizmu podľa Zákonníka práce.
- Postupujete v súlade s ust. § 13 ods. 4 Zákonníka práce?
- Monitorovanie zamestnanca prostredníctvom kamier.
- Kamerové systémy v podmienkach zamestnávateľa (ako ich rozlíšiť vo vzťahu k povinnostiam podľa zákona o ochrane osobných údajov, ako legálne vykonávať monitorovanie zamestnancov na pracovisku, povinnosti prevádzkovateľa, primeranosť monitorovaného priestoru, primeranosť zásahu do práv a právom chránených záujmov fyzickej osoby/zamestnanca).
- Spracúvanie personálnej a mzdovej agendy prostredníctvom externých spoločností – sprostredkovateľov.
- Ako správne postupovať podľa nariadenia a nového zákona o OOÚ, čo je potrebné zmeniť v zmluvách so sprostredkovateľmi, ako je externá spoločnosť, ktorá robí mzdovú a personálnu agendu, BOZP, stravovanie?
- Nakladanie s údajmi o zdravotnom stave zamestnancov.
- Kontrola podľa zákona o ochrane osobných údajov, práva a povinnosti kontrolovanej osoby (prevádzkovateľ/zamestnávateľ), práva a povinnosti kontrolného orgánu, konanie o ochrane osobných údajov, sankcie za porušenie zákonných povinností.
- Prenos osobných údajov v rámci EÚ a mimo EÚ do tretích krajín.
- Zodpovedná osoba podľa GDPR.
- Kedy ju prevádzkovateľ musí mať a kedy môže? A za akých podmienok?
- Likvidácia osobných údajov zamestnancov.
- Aktuálne k vyhláškam a vydaným vzorom Úradu pre ochranu osobných údajov.
- Práca z domu a povinné bezpečnostné opatrenia z pohľadu GDPR, zmeny.
- Stanovisko úradu k meraniu teploty na pracovisku.
- Viete, aké sú novinky v oblasti ochrany osobných údajov a čo vás čaká?
- Priestor na vaše otázky

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
84,- Eur
s DPH (70,- Eur bez DPH)

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou.
Pre identifikáciu platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Banka: VÚB
Číslo účtu: 3279674451/0200
IBAN: SK2502000000003279674451
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 230119
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, 30-dňový videozáznam zo školenia a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára.

REGISTRÁCIA:
Registrovať sa môžete elektronicky, priamo na našich www stránkach, alebo si môžeteť stiahnúť pozvánku na seminár a vyplnenú prihlášku zaslať mailom.

UKONČENIE REGISTRÁCIE:
2 dni pred začiatkom seminára
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov. Kapacita seminára je vzhľadom na online pripojenie OBMEDZENÁ !/


INFORMÁCIE:
RNDr. Ján Balog
Mobil: 0908.973571
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

NEPREMEŠKAJTE

Do ukončenia registrácie na seminár DAŇOVÉ PRIZNANIE A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ROKU 2022 (PRAKTICKÝ PRÍKLAD NA TLAČIVE) /ONLINE/ zostáva 7 dní Registrácia

In-house školenia

Anketa

Zúčastnite sa hlasovania o témach budúcich seminárov a my ich pre vás zorganizujeme !

Chcem hlasovať.

Vyhľadávanie

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes

 • Tab 3

  Čo Vám navyše ponúkame ?

  Grafické spracovanie corporate identity (logotypy, hlavičkové papiere, obálky, vizitky, obaly, plagáty, bannery), výrobu profesionálnych firemných prezentácií v PowerPointe, vývoj webových prezentácií založených na redakčnom systéme Joomla a ich technicku správu.


   
   
   
   
 • Tab 21

   
   
   
   
   
   

Pripravované semináre

30. 01. 2023
LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI NA ROK 2023 + ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2022 /ONLINE/

30.01.2023
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 2022 A ZMENY V ÚČTOVNÍCTVE PRE ROK 2023 V KOCKE /ONLINE/

07.02.2023
DAŇOVÉ PRIZNANIE A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ROKU 2022 (PRAKTICKÝ PRÍKLAD NA TLAČIVE) /ONLINE/

09.02.2023
NOVELA ZÁKONA O DPH ÚČINNÁ OD 1. 1. 2023 /ONLINE/

14.02.2023
ZÁKON O ODPADOCH A VYKONÁVACIE PREDPISY – POSLEDNÉ SCHVÁLENÉ A PRIPRAVOVANÉ ZMENY /ONLINE/

14.02.2023
ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE A V ZÁKONE O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI /ONLINE/

15.02.2023
ZMENY V ZÁKONOCH O SOCIÁLNOM POISTENÍ A ZDRAVOTNOM POISTENÍ /ONLINE/

15.02.2023
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022 A ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI V ROKU 2023 /ONLINE/

16.02.2023
DAŇOVÝ BONUS NA DETI + ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022 /ONLINE/

21.02.2023
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PERSONÁLNEJ,MZDOVEJ A ÚČTOVNEJ AGENDE V ROKU 2023 /ONLINE/

22.02.2023
INTRASTAT 2023 /ONLINE/

 

 

--.--.----
TIPY A TRIKY PRE EFEKTÍVNU PREZENTÁCIU /KOŠICE, 1-DŇOVÝ SEMINÁR/

--.--.----
TIPY A TRIKY PRE EFEKTÍVNU PREZENTÁCIU (KOŠICE, 2-DŇOVÝ SEMINÁR)  

--.--.----
UMENIE PREDAŤ A ASERTIVITA PRI VYJEDNÁVANÍ /KOŠICE/

--.--.----
EFEKTÍVNE VYUŽITIE ČASU /KOŠICE/

 

 

Kontaktujte nás

V prípade potreby neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

0908-973571

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ochrana osobných údajov